Kupiškio rajono KKSC ataskaita: apie geriausius sportininkus – prie puodelio arbatos

Pasidžiaugta prie puodelio arbatos

Neseniai temainfo.lt apžvelgė Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus praėjusių mokslo metų veiklos ataskaitą. Šįkart pasidomėjome, kaip pernai sekėsi Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centrui (KKSC).
Ataskaita buvo pateikta svarstyti ir tvirtinti Kupiškio rajono tarybai, posėdžiavusiai kovo 28 d. Klausimų dėl ataskaitos nekilo jokių. Tik Tarybos narys Modestas Puišė pasiteiravo:
– Kadangi 2018-aisiais nebuvo sportininkų pagerbimo, ar jis planuojamas 2019 metais? 
Pasak laikinai KKSC direktorės pareigas einančios Ingridos Tuskienės, 2018 m. sportininkų pagerbimas vyko šiek tiek kitokia forma.
– Buvo kviečiami sportininkai, jų treneriai, jų tėveliai, ir buvo prie arbatos puodelio kalbamasi apie jų pasiekimus. Buvo sportininkai pagerbti garbės raštais. Galbūt kai kurie sportininkai nepateko į tą sąrašą. Tas renginys yra įtraukas į 2019 metų veiklos planą. Ar jis bus, šiandien atsakyti tvirtai negaliu, – sakė ji.
Niekam ir nekilo klausimų, kam traukti didelį renginį į planą, jei negali tvirtai atsakyti, ar jis bus.


Šešios programos

KKSC vykdė šešių sporto šakų –  krepšinio, futbolo, lengvosios atletikos, irklavimo, stalo teniso bei imtynių – programas. Pernai Centre dirbo septyni pedagoginiai darbuotojai ir 11 nepedagoginių. 2018-ųjų rugsėjo 1 d. duomenimis, Centre mokėsi 184 mokiniai: 37 – pagal pradinio, 106 – pagal meistriškumo ir 41 – pagal meistriškumo tobulinimo programas.


Varžybos ir meistriškumas

Pernai 10 Centro mokinių – imtynininkų ir irkluotojų – pasitvirtino ar įgijo aukštesnę meistriškumo pakopą. Vienas auklėtinis išvyko tobulintis į Raimundo Sargūno sporto gimnaziją.
Tarptautinėse varžybose dalyvavę 47 Centro mokiniai pelnė 29 prizines vietas, šalies varžybose rungėsi 263 auklėtiniai ir pelnė 33 prizines vietas, apskrities varžybose 123 mokiniai iškovojo 93, savivaldybės varžybose 148 auklėtiniai – 56 apdovanojimus.


Savanorystė irgi nesvetima

Mokiniai savanoriavo Sporto centro ir įvairių federacijų varžybose, dalyvavo pilietiniuose renginiuose – bėgimuose „Algimanto apygardos partizanų kovų takais“, „Gyvybės ir mirties keliu“, varžybose, skirtose Vasario 16-ąjai bei Kovo 11-ąjai paminėti.
Siekdami palaikyti pozityvų mokinių elgesį ir skatinti juos sportuoti mokytojai naudoja įvairias priemones: edukacines keliones į sporto varžybas ir baseinus, asmeninį paskatinimą padarius pažangą, už gerą lankomumą, pasiektus rezultatus.


Renginiai – rajono gyventojams

Kaip rašoma ataskaitoje, vienas iš strateginių Centro tikslų – plėtoti rajono kūno kultūrą ir sportą, sudaryti palankias sąlygas rajono gyventojų laisvalaikio užimtumui, sportui bei sveikatos stiprinimui. Kasmet Centras organizuoja įvairius renginius rajono gyventojams. Bendradarbiaujant su Latvijos Respublikos mėgėjais sportininkais buvo surengtas krepšinio turnyras; siekiant į sportinę veiklą įtraukti merginas ir moteris buvo organizuotos Latvijos ir Lietuvos moterų krepšinio mėgėjų lygos varžybos. Penktą kartą KKSC surengė ilgo nuotolio regatą Kupiškio mariose.
Centras organizavo renginius rajono darželiuose ir mokyklose, kvietė vaikus į vasaros stovyklą, vykdė du šalies lygmens projektus, organizavo prevencinę programą. 
Per 2018-uosius seniūnijose buvo surengti 79 įvairūs sportiniai renginiai.


Mokinių emocinis saugumas geras. O darbuotojų?

KKSC administracija stebėjo 29 Centro sportines pratybas, 23 jų vertino. Po stebėtų pratybų su kiekvienu sporto mokytoju buvo aptarti privalumai ir taisytini aspektai. 
„Apibendrinant stebėtas pamokas galima išskirti stipriuosius stebėtų pratybų aspektus: darbingo mikroklimato sukūrimas, diferencijuojamos ir individualizuojamos užduotys, išsikeltų tikslų įgyvendinimas, pozityvus bendravimas“ – rašoma ataskaitoje. Atkreipiamas dėmesys: reikėtų racionaliau ir veiksmingiau panaudoti pratybų laiką, tikslingiau taikyti šiuolaikiškus ugdymo metodus, asmeninių pasiekimų vertinimą. 
Centre užtikrinamas mokinių emocinis saugumas: mokiniai treniruotėse jaučiasi saugiai, pasitiki vieni kitais, nepatiria patyčių, gerai sutaria tarpusavyje, vyrauja abipusė pagarba, pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami, grupių mikroklimatas palankus sportavimui. „Mokiniai yra patenkinti, kad mokosi šiame sporto centre, kad mokytojai su jais elgiasi draugiškai ir pagarbiai“, – teigiama ataskaitoje.
Apie Centro darbuotojų emocinį saugumą ataskaitoje nerašoma, tik užsimenama, jog nebuvo vykdomos kolegialiaus stebėjimo ir vertinimo veiklos (modelis „Kolega-kolegai“).


Mokytojų kompetencija

Pernai KKSC mokytojai patirtimi ir profesinėmis žiniomis dalinosi su rajono įstaigų kūno kultūros mokytojais, ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojais, teisėjavo šalies varžybose.
Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas vykdytas atsižvelgiant į individualius poreikius bei vadovų rekomendacijas. 
Imtynių mokytojas Arvydas Krikščiūnas savo kvalifikaciją ir profesines kompetencijas seminaruose tobulino 56, krepšinio mokytojas Klaidas Miciūnas – 124, futbolo ir stalo teniso mokytojas Irmantas Šap – 152, lengvosios atletikos mokytoja Inga Zabulienė – 160, irklavimo mokytoja Evelina Blaževičiūtė – 147,5, irklavimo mokytoja Laimutė Šližauskienė – 147,5, krepšinio mokytojas Alvydas Puzelis – 82 val.
I. Zabulienė įgijo mokytojos metodininkės, I. Šap – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategorijas. Atestacinės komisijos nuomone,  L. Šližauskienė pranoko reikalaujamą surinkti balų skaičių ir, išpildžiusi papildomus reikalavimus, 2019-ųjų antrą ketvirtį pretenduos įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.


Centro vadovų kompetencija

Pernai centro vadovai dėmesį skyrė asmenėms vadybinių, dalykinių bei lyderystės kompetencijoms stiprinti. 
Direktorė L. Šližauskienė dalyvavo 147,5, pavaduotoja ugdymui I. Tuskienė –  54, pavaduotojas Z. Paulauskas –  64 val. bendros trukmės kursuose.


Atnaujinamas KKSC inventorius

Kaip rašoma ataskaitoje, KKSC savo sporto bazių neturi, todėl negali kurti naujų edukacinių aplinkų. Tačiau ugdymo proceso kokybei užtikrinti atnaujinamas ir papildomas centro inventorius: futbolo, krepšinio kamuoliai, stalo teniso reikmenys, irklai, įvairūs treniruokliai, gumos, diržai ir kt. 
Įgyvendinus projektą ir panaudojus biudžeto lėšas nupirkta vienvietė irklavimo valtis. Bendradarbiaujant su Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija gauta 200 Eur lauko treniruokliui miesto stadione įsigyti.
Pasak ataskaitos rengėjų, įgyvendinta 94,3 proc. metiniame veiklos plane numatytų priemonių.


Parengė temainfo.lt

 
Straipsniai panašia tema:

Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vadovo ataskaita patvirtinta vienbalsiai »