Šių metų kupiškėnų biudžetas tebėra deficitinis

Vasario 19 d. posėdžiavusi Kupiškio rajono taryba apsvarstė 37 pagrindinius ir vieną papildomą klausimus ir priėmė jų sprendimus.

Vienas svarbiausių klausimų – 2015 metų rajono biudžeto projekto svarstymas ir jo tvirtinimas. Projektą pristatė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė.

Pirmą kartą naujasis iždas suskaičiuoti eurais: prognozuojamos gauti pajamos – 15 901 544 Eur (pernykštis rajono biudžetas siekė  54,5 mln. litų).

Daugiau nei pusė biudžeto pajamų skirta savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti; 39 proc. sudaro valstybės biudžeto dotacijos, 7 proc. – kiti pajamų šaltiniai.

Planuojamos  2015 m. biudžeto savivaldybės savarankiškoms funkcijoms  vykdyti pajamos  sieks 7 960 000 Eur. Šių funkcijų vykdymo struktūroje didžiausia dalis – 42 proc. –  tenka gyventojų pajamų mokesčiui, gaunamam iš valstybinės mokesčių inspekcijos; mokestis, skiriamas iš valstybės iždo, sudaro 17, 22 proc. Palyginti su pernai metais, lėšos, planuojamos gauti iš Mokesčių inspekcijos, padidėjo 8,6 proc.  Kiti mokesčiai – prekių ir paslaugų, nekilnojamo turto, žemės mokestis, rinkliavos  ir kt. – sudaro likusią pajamų dalį.

Didžiausia dotacijų dalis – 65 proc. – sudaro lėšos, skirtos mokinio krepšeliui finansuoti. Lyginant su pernai metais šios lėšos dėl sutartinio mokinių pasikeitimo mažėja 176 tūkst. eurų.

Visoje dotacijų struktūroje 29 proc. sudaro specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms funkcijoms vykdyti. 2015 m. didėja šių dotacijų dalis. Tai lėmė 2014 m. sausio 1 d. savivaldybėms perduotos socialinių pašalpų bei 2015 m. sausio 1 d. – būsto šildymo ir išlaidų vandeniui kompensavimo ir mokėjimo funkcijos.

Sudarant 2015 m. biudžeto išlaidų projektą buvo atsižvelgta į Savivaldybės finansinius įsipareigojimus, sutartis, biudžetinių įstaigų kreditinius įsiskolinimus už prekes ir paslaugas, rajono Tarybos priimtus sprendimus bei savivaldybės finansines galimybes.

Iš visų asignavimų skolintos lėšos siekia  932 828 Eur. Šios sumos  7 83 691 Eur numatyta panaudoti vykdomų projektų daliai finansuoti; 166 974 Eur – paskoloms grąžinti.

2015 m. planuojama vykdyti penkias – Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo, Ekonominio konkurencingumo plėtros, Viešosios infrastruktūros plėtros, Socialinės ir sveikatos apsaugos bei savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo – programas.

– Kiek  2015-ųjų biudžete numatyta lėšų, skirtų skoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti? – pranešėjos klausė tarybos nariai.

– Per metus bendros paskolų sumos  415 000 bus grąžinama iš savivaldybės biudžeto bendroms reikmėms skirtų asignavimų,  166 000 – iš skolintų lėšų, palūkanomis bus sumokėta  119 000 metinių išlaidų, – atsakė R.Totorienė.

– Litais? – pasitikslinta.

– Eurais,  – atsakyta paklausėjui.

Paskolos savivaldybės projektams siekia 600 000 Eur, dar per 300 000 Eur tokių skolų yra likę iš 2014-ųjų metų.

2015 m. biudžeto deficitas siekia 932 000 Eur, arba 3 200 000 Lt. Pernykštis deficitas siekė 4 mln. litų.

 

temainfo.lt