Patvirtinta Kupiškio rajono mero ataskaita

Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis savo ir rajono tarybos veiklos Metinę ataskaitą sutalpino 33 puslapiuose: nemenką jų dalį užima iliustracijos, dar keletą puslapių – nereikšmingų duomenų lentelės.  Štai pusės puslapio savivaldybės tarybos posėdžiuose priimtų sprendimų lentelė: net nuo 2008 metų – dar anos kadencijos! – analizuojama, kiek per metus įvyko posėdžių,  kiek priimta sprendimų.

„Mero priimtų gyventojų skaičius“ analizuojamas nuo 2007-ųjų! Betgi jis demonstruoja ir mero nedėmesį rinkėjams: daugiausia – 116 – žmonių priimta 2011-aisiais, rinkimų į savivaldą metais. Jau 2012 m. šis skaičius sumažėja iki 77, o 2013 m.  – iki 52. Prieš tai rajonui vadovavęs Leonas Apšega tiek gyventojų priimdavo per mėnesį.

Kupiškio mero metinės ataskaitos net pati  įžanga labai skiriasi nuo temainfo.lt spausdinamos  Anykščių mero metinės veikos apžvalgos.

J.Jarutis dėsto:

„Vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo 20 straipsnio 7 dalį ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 158.8 punktą, savivaldybės meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Tarybai. Teikiu 2013 metų veiklos ataskaitą. Mero vadovaujama Taryba 2013 m. savo įgaliojimus įgyvendino kolegialiai Tarybos posėdžiuose, kurie yra pagrindinė Tarybos veiklos forma.

Veikiau nepažeisdamas Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnyje numatytų mero įgaliojimų. Planavau savivaldybės tarybos veiklą, nustačiau ir sudariau savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes, teikiau savivaldybės tarybos sprendimų projektus“ ir t.t.

Ką mero ataskaitoje gali dominti reglamentas? Juk tai savaime aiškus dalykas. Dar to betrūktų, kad meras veiktų pažeisdamas įgaliojimus… Apie tai ataskaitose niekas nekalba. Nebent netyčia prasitaria…

Reglamento dėstymas  užima beveik puse puslapio. Žinoma, ir pati ataskaita pateikta tokiu stambiu šriftu, tarsi tai būtų rašomas šeimyninei šventei skirtas tekstas.

Anykščių meras, pasirinkęs įprastą 11 punktų šrifto dydį, savo ataskaitą talpina į 65 psl., gi Kupiškio meras renkasi 15 punktų šriftą, taip ataskaitą dirbtinai didindamas dar 6-7 psl. Atmetus iliustracijas, menkavertes lenteles  ir parinkus įprastą šrifto dydį kupiškėniška ataskaita beužimtų 12-13 psl. Beveik tokį pat dėmesį Anykščių meras skiria vien  „Subalansuotai urbanistinės plėtros programai“.

Kokiu tikslu per 1,5 psl. vardijami „Svarbesni tarybos sprendimai“? Juolab nepateikiant jokios informacijos, kodėl jie svarbesni. Šis vardijimas nesuteikia informacijos. Priešingai: kyla abejonių, kodėl merui nepavyko sudaryti, pavyzdžiui, vasario 28 d. posėdžio bent kiek svarbesnės darbotvarkės… Nė vienas tądien Kupiškio rajono politikų priimtas sprendimas nepateko tarp „svarbesnių“.  O juk kolegialiai dirbta „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 TSP-19 metų biudžeto patvirtinimo“,  „Dėl ilgalaikės paskolos“… Merui šie sprendimai – ne prie „svarbesnių“…

Vardijama: „Nemažas skaičius priimtų tarybos sprendimų buvo dėl pritarimo Savivaldybei pavaldžių įstaigų ataskaitoms, veiklos programų tvirtinimo…“  Ir kas iš to? Ar gi tarybai buvo galimybė rinktis mažesnį skaičių sprendimų dėl pritarimo Savivaldybei pavaldžių  įstaigų ataskaitoms? O jei buvo, tai ko ja nepasinaudojo?

Viso puslapio dėmesys skiriamas Kupiškio rajono kelių eismo komisijos veiklos apžvalgai: 2 posėdžiai, 6 klausimai apie šį bei tą. Pavyzdžiui, leisti Vandai Genovaitei Petronienei įrengti du kelio ženklus 332 „Sustoti draudžiama“ kelyje ties Didžprūdėlių vandens telkiniu“.

Yra toks studentiškas anekdotas: kadangi mano diplominio darbo niekas neskaitys, mašinos variklį galime naudoti medinį… Negi rimtai vertinantis savo Metinę ataskaitą dėstytų: Jaunimo reikalų taryba posėdžiavo tris kartus. Buvo svarstyti klausimai dėl pritarimo Jaunimo problemų sprendimo Kupiškio rajono savivaldybėje 2013-2018 m. planui ir Jaunimo problemų sprendimo Kupiškio rajono savivaldybėje 2013-2015 m. priemonių planui; konsultacijų nedirbančio jaunimo, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio socialinės įtrauktiems tema organizavimo; Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 plėtros programos įgyvendinimo 2014-2016 m. priemonių plano.

Ką šie svarstyti klausimai dėl pritarimo davė ar duos rajonui?  Puslapiu padidino mero ataskaitą, ir tiek žinių. Rinkėjo akiratis neprasiplėtė, politinio populiarumo kapitalas nepadidėjo.

Tiesa, Jaunimo reikalų tarybos veiklos apžvalgoje yra ir konkrečių dalykų: pirmininke išrinkta Vaiva Mališauskienė, įtrauktas naujas narys Vygantas Valma. Jie įdomūs ir talentingi. Bet vėlgi, kuo jie tokie reikšmingi rajonui, kad jų pavardes reikėjo įtraukti į mero Metinę ataskaitą?  Štai buvo svarstomas Narkotikų kontrolės „sudėties pakeitimas, komisijos sekretorės keitimas“. Jokių pavardžių.

Kupiškio rajono trišalės tarybos išvardinta visa sudėtis; jos pirmininkė – Vida Pranckūnėnė. Toks nevienodumas klaidina: nebesusigaudai, kas yra „prie svarbesnių“.

2013 m. Trišalė taryba rinkos du kartus. Viename jos posėdyje dalyvavo ir meras J.Jarutis. „… padrąsinau naujos tarybos narius… nagrinėti svarbiausius socialinius, ekonominius, darbo rinkos klausimus…“ – ataskaitoje rašo jis. Šioje komisijoje dirba ūkininkas Zigmas Aleksandravičius, todėl yra labai daug abejonių, kas ką tame posėdyje drąsino…

J.Jarutis pasakoja apie Savivaldybių asociacijos posėdį Kupiškyje. Puslapis – šio posėdžio darbotvarkės dėstymui. Kuo ji svarbi rajonui? Nė menkiausio paspėliojimo, nė trupinėlio įžvalgų.

Apie tai, jog meras nė piršto nepajudino,  kad į šį posėdį būtų įleisti ir vietos žurnalistai, neužsiminta nė žodžiu.

Meras pasakoja apie savivaldybės koridoriuje surengtą nuotraukų parodą, džiaugiasi kelių sportininkų laimėjimais, įsteigtu sveikuoliu klubu, surengtu aukcionu „skaitmeninei akių dugno kamerai pirkti“ (net ataskaitoje nepaaiškina, kokia buvo būtinybė pirkti tą kamerą; net neaišku, ar ji jau nupirkta); tame pačiame skyriuje – ir apie žuvivaisą, ir apie Vaikų ligų skyriaus remontą…

Jokio konkretumo, jokių programų, jokios politikos, todėl ir – jokių gairių. 2015-aisiais – naujos rajono tarybos rinkimai, šiemet jau galima ir atsipalaiduoti.

„Ši ataskaita – tik maža mano ir visos Savivaldybės tarybos veiklos dalelė“, –  skelbia meras.

Kada bus pateikta pilna ataskaita, kaip to reikalauja Vietos savivaldos veiklos reglamentas? Tik menkos dalelės parodymas nėra mero įgaliojimų pažeidimas?

Rajono tarybai meras pateikė ir filmuotą savo veiklos ataskaitą. Kas ją rengė, kiek kainavo ją parengti? Tarybos nariai to neklausė. Filmuotoje medžiagoje – dar mažesnė mero veiklos dalelė. Ir – nė nebesupranti – tais pačiais projektais giriasi ir meras, ir kai kurios VšĮ…

Nedaug trūko, kad taryba pratrūktų plojimais. Net opozicija džiaugėsi filmavimo naujovėmis.

Kupiškio rajono mero J.Jaručio ataskaita buvo patvirtinta.

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotr.