Kupiškis vėl kvies į dvasingumui skirtą mokslinę konferenciją

2018 m. gruodžio 14 d.

Kupiškis

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS, KUPIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA, ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS, LIETUVIŲ, UKRAINIEČIŲ ISTORIKŲ ASOCIACIJA

kviečia į

DVASINGUMUI SKIRTĄ IV TARPTAUTINĘ MOKSLINĘ KONFERENCIJĄ

POPIEŽIŲ VIZITŲ SVARBA KATALIKŲ BAŽNYČIAI IR VISUOMENEI LIETUVOJE

 

Konferencijos programa

9–10 val. – šv. Mišios Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje. Gieda Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininko Marijano Remeikio.

Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro didžioji salė (Gedimino g. 40, Kupiškis):

10–10.30 val. – dalyvių registracija;

10 val. – konferencijos atidarymas. Konferencijos dalyvius sveikina Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos merginų ansamblis (vad. Sandra Guginienė), Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas dekanas kun. mgr. Mindaugas Kučinskas.

 

I sesija

Moderatoriai: Šiaulių universiteto dėstytojas prof. Donatas Jurgaitis ir Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas OFM.

Pranešimai:

11–11.20 val. „Popiežiaus Pranciškaus vizitas bažnytinės bendrystės kontekste“ – Kauno vyskupas augziliaras teol. dr. Algirdas Jurevičius, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas.

11.20–11.40 val. „Marija – gailestingumo įsčiose – katechezė prie Aušros Vartų belaukiant popiežiaus Pranciškaus“ – teol. dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS – VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas.

11.40–12 val. „Istorinė atmintis, kaip tikinčiųjų ateitį kuriantis veiksnys, popiežių kalbose Lietuvoje“ – teol. lic. kun. Albertas Kasperavičius.

12–12.20 val. .„Popiežiaus Pranciškaus vizito įtaka kultūrai ir religiniam bei politiniam gyvenimui“ – teol. dr. kun. Vilius Sikorskas.

12.20–12.40 val. „Represuoti Kupiškio krašto kunigai“ – dr. Darius Juodis, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centras.

12.40–13 val. „Kunigo kankinio Alfonso Lipniūno asmenybės svarba ir aktualumas“ – teol. lic. kun. Vitalijus Kodis.

 

II sesija

Moderatoriai: Kauno vyskupas augziliaras, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas teol. dr. A. Jurevičius ir VDU KTF dėstytojas teol. dr. kun. G. Jankūnas OFS.

Pranešimai:

14–14.20 val. „Nuoširdžios jaunimo mintys apie Bažnyčią“ – Monika Žydeliūnaitė, Panevėžio vyskupijos jaunimo centro vadovė.

14.20–14.40 val. – edukacinių programų ,,Teologas bibliotekoje‘‘ bei „5 IN 1″ aktualumas ir nauda. Jurgita Gudeliene, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos bibliotekininkė ir teol. lic. kun. Andrius Šukys.

14.40–15.10 val. „Короновані чудотворні ікони Матері Божої в Українській греко-католицькій церкві“– Киричук Олександра, Омелчук Марія, институт релігієзнавства, Лвів (Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios stebuklingos Karūnuotos Dievo Motinos ikonos. Aleksandra Kyryčuk ir Marija Omelčuk – Lvovas, Religijotyros institutas).

15.10–15.30 val. „Trakų Dievo Motina – Lietuvos globėja“ – Irma Stadalnikaitė, Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ redaktorė.

15.30–15.50  val. „Švč. Mergelės Marijos paveikslai Kupiškio dekanato bažnyčiose“ – Lina Matiukaitė, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja, ir Vytis Zavackas, Kupiškio rajono savivaldybės vyriausias specialistas.

15.50–16 val. „Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios Dievo Motinos paveikslas“ – dr. Aldona Vasiliauskienė, Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė.

16–16.30 val. – diskusijos. Vadovauja prof. D. Jurgaitis, kun. teol. dr. G. Jankūnas OFS, vyskupas teol. dr. A. Jurevičius.

Rezoliucija: Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja J. Trifeldienė.

 

Organizacinis konferencijos komitetas:

Kupiškio rajono savivaldybės meras D. Bardauskas, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja J. Trifeldienė, Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė dr. A. Vasiliauskienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos l. e. p. direktorė L. Kilkuvienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos metodininkė L. Stapulionienė.

 

Mokslinis konferencijos komitetas:

Šiaulių universitetas prof. D. Jurgaitis, Kauno vyskupas augziliaras teol. dr. vyskupas A. Jurevičius, VDU KTF lektorius, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas, teol. dr. kun. G. Jankūnas OFS, doc. Šiaulių universiteto dėstytoja dr. I. Ramaneckienė, Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė dr. A. Vasiliauskienė.

 

Konferenciją globoja JE Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas OFM

Kontaktai: Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba, tel. 8 459 35144; l. e. p. direktorė L. Kilkuvienė, tel.: +370 616 20088; metodininkė L. Stapulionienė, tel. 8 459 35144; Vilniaus g. 8, Kupiškis.

DALYVIŲ REGISTRACIJA: el. p. kupiskio.pmmmc@gmail.com, www.kupiskiopmmmc.lt,

arba tel. 8 459 35144 (iki 2018 m. gruodžio 12 d.).

 

Pedagogams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Kaina 1,45 Eur.