Kupiškio ūkininkai Savivaldybei įteikė pranešimą apie piketą

temainfo.lt asociatyvi nuotr.

 

2017-04-07

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai                                                      

Juridinio asmens kodas 188774975

Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis

 

Administracijos direktoriui Mariui Mališauskui

 

PRANEŠIMAS APIE ORGANIZUOJAMĄ SUSIRINKIMĄ

 

Lietuvos ūkininkų sąjunga Kupiškio skyrius, juridinio asmens kodas 164832975, buveinės adresas Gedimino g. 36, Kupiškis (toliau – LŪS Kupiškio skyrius), įgyvendindama Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatytą teisę rinktis be ginklo į taikius susirinkimus bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos susirinkimo įstatymo (toliau – LR SĮ) 6 str. 1 d., teikia šį pranešimą Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl LŪS Kupiškio skyriaus organizuojamo susirinkimo.

Remiantis LR SĮ 6 str. 3 d. pateikiame informaciją apie planuojamą susirinkimą:

LŪS Kupiškio skyrius organizuoja susirinkimą piketo forma (LR SĮ 2 str. 4 d.). Piketas organizuojamas dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-09-08 sprendimo Nr. TS-261 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas), kuriame numatytos nuostatos dėl komunalinių atliekų rinkliavos mokėjimo ir rinkliavos paskaičiavimo prieštarauja protingumo, proporcingumo bei teisingumo principams. Taip pat Sprendimu numatyta rinkliavos už komunalines atliekas paskaičiavimo metodika neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-20 nutarimu Nr. 384 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir  atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas) numatytų tikslų bei reglamentavimo. Pažymėtina, kad Nutarime yra numatyti būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų kompensavimo tikslai, vadinasi, atitinkamos savivaldybės turi užtikrinti, kad rinkliavos paskaičiavimo metodika bei mokėtina rinkliava už komunalines atliekas atitiktų faktinį išvežtų bei išvežamų komunalinių atliekų kiekį.

LŪS Kupiškio skyriaus nariai piketo metu reikalaus, kad Sprendime numatyta rinkliavos apskaičiavimo tvarka bei metodika būtų iš esmės pakeista, o būtent, kad rinkliava už komunalines atliekas būtų paskaičiuojama ne pagal nekilnojamojo turto plotą, bet pagal faktinį išvežtų atliekų kiekį;

LŪS Kupiškio skyriaus organizuojamo piketo data yra numatyta 2017-04-18, laikotarpiu nuo 11 val. iki13 val.;

LŪS Kupiškio skyriaus organizuojamo piketo vieta, vadovaujantis LR SĮ 4 str. 3 d. nustatoma prie Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastato, esančio adresu Vytauto g. 2 LT 40115, Kupiškis, ne arčiau kaip 25 metrų atstumu;

2017-04-18 planuojamo piketo metu numatomas dalyvių skaičius – 15 žmonių;

Atsižvelgiant į LR SĮ 6 str. 3 d. 5 p., LŪS Kupiškio skyrius išreiškia pageidavimą, kad esant galimybei policijos pareigūnai užtikrintų viešosios tvarkos palaikymą organizuojamo piketo metu.

2017-04-18 organizuojamo piketo LŪS Kupiškio skyriaus atstovo, pirmininko kontaktiniai duomenys – Zigmantas Aleksandravičius, tel. Nr. 8 686 60 869, el. paštas z.aleksandravicius@gmail.com.

Pažymime, kad vadovaujantis LR SĮ 6 str. 1 d. yra numatyta, jog organizuojamam susirinkimui, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių, yra netaikomos LR SĮ 7 str. nuostatos, todėl šio pranešimo atžvilgiu nėra taikomos minėto įstatymo nuostatos dėl pranešimo apie organizuojamą susirinkimą nagrinėjimo, derinimo ir terminų bei apskundimo tvarkos.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, prašome priimti LŪS Kupiškio skyriaus pranešimą dėl 2017-04-18 laikotarpiu nuo 11 val. iki 13 val. organizuojamo piketo prie Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastato, esančio adresu Vytauto g. 2 LT 40115, Kupiškis.

 

LŪS Kupiškio skyriaus vardu

pirmininkas Zigmantas Aleksandravičius

Užsk. nr. A17-11