Kupiškio rajono vadovų dėmesys Geros mokyklos koncepcijai

Baigėsi dar vieneri mokslo metai. Pagrindinių mokyklų antrų, ketvirtų ir aštuntų klasių mokiniai, parašę standartizuotus testus, nusistatė pasiekimų lygmenis, dešimtokai savo gebėjimus įsivertino dalyvaudami pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime. Gimnazijose laikomi brandos egzaminai. Visose mokyklose mokytojai ruošiasi posėdžiams, dalyvauja įvairiuose seminaruose, apibendrina nuveiktus darbus. Birželio 2 d. į paskutinį savo posėdį rinkosi ir darbo grupė Švietimo kokybės stiprinimui Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose, diegiant Geros mokyklos požymius.

Kadangi „Geros mokyklos koncepcijos“ tikslas – siekti sudaryti prielaidas kelti šalies mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės lygį, parodyti mokyklai veiklos kryptį bei gaires ir įgalinti ją veikti, 2015 m. rudenį Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, švietimo sritį kuruojantis mero pavaduotojas Aurimas Martinka, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė ir specialistai ėmėsi iniciatyvos diegti rajono mokyklų pažangos vertinimą pagal Geros mokyklos vertinimo aspektus. Tam tikslui ir buvo sudaryta ši darbo grupė. Jos sudėtyje – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, ugdymo įstaigų vadovai bei mokytojai, turintys išorės vertintojų patirties.

Grupės nariai, koordinuojami Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistės Rimutės Balzarevičienės, pasidalijo veiklos sritis ir atliko namų darbus: Geros mokyklos požymių ieškojo ugdymo įstaigų vadovų 2014 m. veiklos ataskaitose, vėliau rengė bendrą ataskaitos formą 2015 m. Iš viso Darbo grupė rinkosi 11 kartų. Posėdžių, susitikimų su ugdymo įstaigų direktoriais, pavaduotojais metu analizavo grupės posėdžiuose parengtus dokumentus, atsakė į klausimus, diskutavo, moderavo grupių darbą, kartu ieškojo suprantamiausių ir taikliausiai Geros mokyklos požymius apibūdinančių žodžių, tiksliai faktus nusakančių vertinimo kriterijų. Darbo metu bandyta stambinti Geros mokyklos požymių temas, sujungiant panašius veiklos stebėsenos rodiklius. Konstruktyvių pokalbių metu prieita prie išvados – siūlyti vadovams ataskaitose akcentuoti penkias temas: akademinių mokinių pasiekimų pažangą, kitų pasiekimų, pamokos kokybės, mokinių vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties ir lyderystės pažangą.

Ataskaitos rašymo projektas buvo sukurtas išanalizavus 2014 m. vadovų veiklos ataskaitas, Geros mokyklos koncepcijos požymius ir veiklos stebėsenos rodiklius.

2016 m. kovo 10 d. visi ugdymo įstaigų vadovai savo veiklos ataskaitas už 2015 m. Kultūros, švietimo ir sporto skyriui pateikė pagal naujai sukurtas formas, kurios atskleidžia Geros mokyklos vertinimo rodiklius. Darbo grupės vadovė R.Balzarevičienė ir darbo grupės moderatorė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja J.Trifeldienė pasidžiaugė, kad kalbinti ugdymo įstaigų vadovai palankiai įvertino darbo grupės atsakingo darbo rezultatus ir tvirtino, kad pagal darbo grupės parengtą formą dirbti buvo daug lengviau, nes visų rodiklių rezultatai apibrėžti ir pamatuojami – ugdymo įstaigų vadovams daug lengviau identifikuoti silpnąsias ugdymo įstaigos veiklos sritis ir planuoti kaitos žingsnius.

Remiantis „Veiksmingos mokyklų lyderystės“ autoriais R.J.Marzano, T.Waters ir B.A.McNulty, galima teigti, kad Kupiškio rajono savivaldybės administracija visas ugdymo įstaigas skatina valdyti ne tik pirminius, bet ir antrinius, naujovę pasitelkiančius pokyčius. Tai skatina lyderystę ir duoda vilties pagerinti mokymo(si) pasiekimus.

 

Rimutė Balzarevičienė
Darbo grupės vadovė