Kupiškio rajono mokytojams – sveikinimai, padėkos, gėlės ir dainos

Skapiškio vaikų ir jaunimo studija „Ku-kū”

Šiandien, spalio 5 d.,  Kupiškio rajono mokytojus sveikino Savivaldybės vadovai meras Dainius Bardauskas, vicemeras Aurimas Martinka, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, jos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, Seimo narys Jonas Jarutis. Skapiškio teatro vaikų ir jaunimo studija „Ku-kū“ (rež. Vita Vadoklytė) padovanojo mokytojams literatūrinę kompoziciją „Mintys apie Lietuvą“.

Pilnutėlė Kupiškio kultūros centro Didžioji salė aplodismentais sveikino rajono mokytojus, kolegas, apdovanotus padėkomis ir gėlėmis.

Tarptautinės mokytojų dienos proga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais buvo apdovanotos Kupiškio mokyklos ,,Varpelis“ direktorė Irena Skupienė – už ilgametį atsakingą vadybinį darbą, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Jurgita Valauskienė – už aktyvų ir sėkmingą pedagoginį darbą, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos technologijų mokytoja metodininkė Palmira Žilinskienė – už ilgametį aktyvų ir kūrybingą pedagoginį darbą bei Salamiesčio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Danutė Zovienė – už nuoširdų, aktyvų ir kūrybingą pedagoginį darbą.

Tarptautinės mokytojų dienos proga Kupiškio rajono savivaldybės meras D. Bardauskas padėkos raštais apdovanojo 22 rajono mokytojus:

Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos muzikos mokytoją Vaivą Mališauskienę – už inovatyvių kūrybinių metodų pamokose taikymą ir lyderystę įgyvendinant projektą „Iniciatyva savivaldybėms“;

Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos laikinai einančią direktorės pareigas Ritą Grinevičienę – už aktyvią vadybinę veiklą koordinuojant projekto „Iniciatyva savivaldybėms“ veiklų įgyvendinimą;

Subačiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoją metodininkę Liną Kilienę – už nuolatinę ir veiksmingą sąveiką su mokiniais, aukštus jų akademinius pasiekimus;

Subačiaus gimnazijos anglų kalbos vyresniąją mokytoją Danutę Šukienę – už kūrybišką dalykinę veiklą, aktyvų dalyvavimą projektuose, gerus mokinių akademinius pasiekimus;

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vyresniąją auklėtoją Dangerūtą Jakubkienę – už savitą įstaigos interjero ir naujų edukacinių erdvių kūrimą;

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vyresniąją muzikos mokytoją Laimutę Gronskienę – už vaikų paruošimą rajoniniams ir respublikiniams konkursams „Dainų dainelė 2018“ ir „Tramtatulis 2018“ bei puikų auklėtinių pasirodymą juose;

Alizavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyresniąją mokytoją, logopedę Astą Balčiūnienę – už kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, bei gerus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus;

Alizavos pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos vyresniąją mokytoją Jūratę Kuliukienę – už kryptingą vadovavimą mokymuisi ir gerus 2017–2018 mokslo metų lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus;

Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyriaus Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių vyresniąją mokytoją Aldoną Laužikienę – už mokinių ugdymą diegiant socialinio emocinio ugdymo kompetencijas, už mokyklos bendruomenės stiprinimą, nuoširdų ir profesionalų bendravimą su mokinių tėvais;

Skapiškio pagrindinės mokyklos kūno kultūros vyresniąją mokytoją Oksaną Morkvėnienę – už mokinių fizinės sveikatos puoselėjimą, aktyvios sportinės veiklos organizavimą ir gerus mokinių sportinius pasiekimus;

L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos fizikos mokytoją metodininką Darių Mažylį – už lyderystę inicijuojant ir realizuojant paveikią projektinę veiklą;

L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos istorijos mokytoją metodininkę Ingą Sakalauskienę – už mokinių istorijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų išskirtinę pažangą 2018 metais;

L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos technologijų mokytoją metodininkę Gitaną Vaičiutę – už lyderystę, kompetencijas, įsipareigojimą mokiniams ugdant estetiškumą, kūrybiškumą ir aktyvų gimnazijos tradicijų puoselėjimą.

P. Matulionio progimnazijos matematikos ir informacinių technologijų mokytoją metodininkę Jolantą Latvienę – už ilgametį pedagoginį darbą ugdant mokinių matematinį ir skaitmeninį raštingumą, pilietiškumą, toleranciją ir aukštus mokinių pasiekimus olimpiadose ir konkursuose;

P. Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriaus specialiąją pedagogę, logopedę metodininkę Solveigą Puišienę – už profesionalų darbą, dėmesingumą teikiant pagalbą įvairių poreikių turintiems vaikams;

P. Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriaus vyresniąją pradinių klasių mokytoją Alę Songailienę – už ilgametį pedagoginį darbą ir kūrybišką, šiuolaikišką pamokinę ir popamokinę veiklą;

P. Matulionio progimnazijos geografijos mokytoją metodininkę Gaivą Valeckaitę – už ilgametį pedagoginį darbą, kūrybišką, šiuolaikišką pamokinę ir popamokinę veiklą, pažintinių ekspedicijų, geografijos ir aplinkosaugos olimpiadų organizavimą;

Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro imtynių mokytoją metodininką Arvydą Krikščiūną – už iniciatyvumą ir aktyvumą, kūrybišką darbą mokant vaikus imtynių paslapčių bei už aukštus auklėtinių pasiekimus Lietuvos čempionatuose ir tarptautiniuose turnyruose;

Kupiškio meno mokyklos vyresniąją mokytoją Irmą Paurienę – už puikų mokinių paruošimą respublikiniams ir tarptautiniams konkursams bei festivaliams, išskirtinį kūrybišką bendradarbiavimą ir Šv. Cecilijos, muzikos globėjos, klasikinės muzikos koncertų ciklo organizavimą;

Kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos vyresniąją mokytoją Ingą Zabulienę – už nuoširdų darbą mokant vaikus lengvosios atletikos paslapčių ir aukštus auklėtinių sportinius pasiekimus;

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ muzikos mokytoją, metodininkę Laimą Vaidilienę – už nuoširdų, atsakingą pedagoginį darbą, aktyvų darželio bendruomenės muzikinį ugdymą;

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ auklėtoją metodininkę Reginą Petrikienę – už nuoširdų, kūrybišką pedagoginį darbą bei tolerancija ir pasitikėjimu pagrįstą bendravimą su ugdytiniais ir jų tėvais.

Dovana visiems mokytojams – Egidijaus Sipavičiaus koncertas.

 

 

temainfo.lt