Koordinuojančiųjų ir skatinančiųjų bendruomenių veiklą yra daug – kad tik būtų aktyvių bendruomenių

Audronė Pajarskienė
temainfo.lt archyvo nuotr.

„Tilto gatvės projektu rekonstruojamą Prano Čižo geltoną namą buvo numatyta skirti bendruomenių veikloms. Ar yra išgryninta šio statinio paskirtis?“ – teiravomės Anykščių rajono savivaldybės.
Juk gali būti, kad šis namas būtų skirtas miesto bendruomenėms?

Anykščių rajono savivaldybės kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė atsakė:

Prieš atsakant į klausimus dėl konkretaus pastato ar patalpų įveiklinimo, svarbu paminėti, kad visa Tilto g. projekto komplekse kuriama infrastruktūra finansuojama įgyvendinant projektą „Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas)“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0010 (toliau –Projektas), pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ (toliau – Priemonė). Šios Priemonės tikslas yra sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėse teritorijose, skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą.

Atsižvelgiant į Priemonės tikslą – įgyvendinamo Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų didėti gyventojų užimtumui Anykščių mieste, skatinant socialinę ir ekonominę plėtrą. Projekto tikslui pasiekti numatoma atlikti kompleksinį teritorijoje esančių apleistų ir neefektyviai naudojamų pastatų sutvarkymą bei sudaryti sąlygas vystyti socialinio ir bendruomeninio verslo bei paslaugų klasterio infrastruktūrą, t. y. Projekto paraiškoje bei atitinkamai Projekto finansavimo sutartyje įsipareigota sutvarkyti ir pastatus pritaikyti naujoms veikloms (funkcijoms): vietos amatininkų ir bendruomenių dirbinių bei ekologinių produktų prekybai, verslumo skatinimo, biurų veiklai, mokymų, konferencijų, vietinės produkcijos pristatymui ir reprezentacijoms, vietos bendruomenių koordinavimo centro, Anykščių miesto Vietos veiklos grupės veiklai, vaikų bei jaunimo edukacinių užsiėmimų, bendruomenės ir lankytojų aptarnavimo centro veikloms organizuoti. Nurodytas veiklas (funkcijas) numatoma įgyvendinti per planuojamą įkurti socialinio ir bendruomeninio verslo bei paslaugų klasterį (toliau – Klasteris), kurio pagrindu galės veikti ir plėstis bendruomeninės ir verslo subjektų bendros iniciatyvos įveiklinant atskiras patalpas ir erdves prekybinei, edukacinei, konsultacinei ir kitoms užimtumo formoms organizuoti. Taip pat siekiama, kad verslo ir/ar bendruomenių iniciatyvos turėtų sietis su Anykščių savivaldybės strateginiais tikslais ir ar prioritetinėmis specializacijos kryptimis susijusiomis su turizmo ir paslaugų sektoriaus plėtra, kas sistemiškai papildytų bendrą rajono strateginį tikslą – gauti kurorto statusą Anykščių miestui.

Konkrečiu atveju, remiantis Projekto paraiškos duomenimis ir bendra Projekto koncepcija, planuojama, kad Prano Čižo geltoname name įsikurs Anykščių miesto vietos veiklos ir Anykščių rajono vietos veiklos grupės, taip pat Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su verslumo skatinimu bei bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektais. Paprastai sakant, būtent šis pastatas ir numatomas kaip bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų koordinavimo centras.
Svarbu paminėti, kad siekiant užtikrinti optimalų tvarkomos teritorijos ir pastatų, įskaitant ir Jūsų paminėtą Prano Čižo geltoną namą, tolesnį naudojimą baigus statybos darbus (t. y. užtikrinti sukurtos infrastruktūros gyvybingumą ir veiklų tęstinumą) bei užtikrinti skaidrias ir visiems suinteresuotiems subjektams iš anksto žinomas, prie Priemonės ir Projekto tikslo bei laukiamų Projekto rezultatų pasiekimo prisidedančias sąlygas, Anykščių rajono savivaldybės mero 2021 m. sausio 21 d. potvarkiu Nr. 1-MP-3 sudaryta Tilto ir Muziejaus gatvėse sukurtos infrastruktūros įveiklinimo darbo grupė (toliau – Darbo grupė), kuri kaip tik šiuo metu rengia pretendentų į Klasterio narius atrankos aprašą (toliau – Atrankos aprašas), kuriame bus nustatyta pretendentų į Klasterio narius atrankos kriterijai, atrankos organizavimo, prašymų vertinimo ir pretendentų į Klasterio narius priėmimo procedūros. Parengtas Atrankos aprašo projektas, prieš pradedant vykdyti Klasterio narių atrankos procedūras, bus pristatomas visuomenei, todėl nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, verslo atstovai ir kiti suinteresuoti subjektai galės iš anksto susipažinti su Klasterio narių atrankos kriterijais ir esant poreikiui pateikti konstruktyvius pasiūlymus ir (ar) pastabas dėl šio dokumento.“

Na, va. Ir projektas pareklamuotas, ir atsakymas valdiškai išsamus. Koordinuojančiųjų ir skatinančiųjų bendruomenių veiklą yra daug – kad tik būtų aktyvių bendruomenių.

Parengė temainfo.lt