Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kuria verslo paramos centrą

Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis, projekto vadovė Alicija Matiukienė, koordinatorė Rasa Vingelienė, finansininkė Raminta Dilienė – projekto pristatyme Jelgavos universitete

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, įgyvendinanti 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, vykdo projektą LLI-131 „Verslo paramos sistemos sukūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje”. Projektas bus įgyvendinamas per 2017 04 01–2019 03 31 laikotarpį. Vedantysis projekto lyderis – Žiemgalės planavimo regionas (Latvija).

Projekte dalyvauja ir kiti partneriai iš Latvijos Respublikos – Kuržemės planavimo regionas, Latvijos kaimo verslo konsultavimo ir mokymų centras, Aizkrauklės savivaldybė. Lietuvos Respublikos projekto partneriai – Šiaulių verslo inkubatorius, Panevėžio verslo konsultacinis centras ir Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešoji biblioteka.

Projekto tikslas – sukurti ir pateikti informacinę verslo paramos sistemą, skatinančią ir aktyvinančią verslo idėjų įgyvendinimą, aktualizuojančią verslo pradžią ir savarankiško darbo galimybes; skatinti verslumą, išgryninti viešo sektoriaus, verslo ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo ir paramos formas, veiklas ir perspektyvas.

Projekto uždaviniai – sustiprinti tarpvalstybinį regioninį bendradarbiavimą panaudojant verslo paramos organizacijų informacinį pajėgumą bei patirtį, padėti atrasti sėkmingo verslo idėjas pradedantiems verslininkams, sukurti bibliotekos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo ir paramos klasterį.

Projektas startavo Jelgavos universitete

Projekte numatytos šios veiklos: infrastruktūros gerinimas ir naujos erdvės įveiklinimas, mokymų klasės įrengimas, baldų ir kompiuterinės įrangos įsigijimas, mobilios bibliotekos, suteikiančios galimybę paslaugų plėtrai kaimo teritorijoje, įsteigimas, mokymų ciklo organizavimas, verslo bibliotekos įsteigimas, bibliotekos internetinio puslapio atnaujinimas, projekto sklaidos ir viešinimo priemonės.

Projekto veiklomis siekiama klasterio narių bendradarbiavimo stiprinimo, mokymosi galimybių, kompetencijų ugdymo, klasterio narių paslaugų plėtros ir sklaidos, naujų paslaugų sukūrimo, socialinės atskirties mažinimo per mobilios bibliotekos veiklą, naujų vartotojų pritraukimo, infrastruktūros atnaujinimo, klasterio narių paslaugų viešinimo, bibliotekos įvaizdžio visuomenėje stiprinimo, knygų fondų atnaujinimo, tarptautinės projektinės patirties diegimo.

Projekto konsultantės Viltė Antanavičiūtė (kairėje) ir Vilma Lukštaraupytė – mokymuose Latvijoje

Projekto metu sukurtas bibliotekos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų klasteris „Versli biblioteka” aktyvins bibliotekos bendradarbiavimą su verslo ir nevyriausybinėmis organizacijomis, skatins verslo sukūrimo galimybes Rokiškio rajono teritorijoje, padės pradedantiems verslininkams įgyti reikalingų žinių ir patirties, klasterio nariai turės galimybę tapti aktyviais tarptautinės verslo paramos sistemos dalyviais.

Klasteris „Versli biblioteka” veiks Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos patalpose. Bibliotekos darbuotojai pradedantiems ir smulkiojo verslo atstovams teiks efektyvias verslo paramos paslaugas. Čia bus suformuotas naujų verslo knygų fondas: biblioteka, siekdama patenkinti naujų verslininkų lūkesčius, ketina nupirkti apie tūkstantį su verslu susijusių knygų lietuvių ir anglų kalbomis, organizuoti socialinio marketingo, medijų, projektų rengimo, anglų kalbos ir kitus mokymus. Bibliotekos darbuotojai kartu su klasterio nariais ketina teikti mobilios bibliotekos paslaugas, kurios yra aktualios atokiose vietovėse gyvenantiems rajono žmonėms.

Projekto mobilios bibliotekos maršrutai apims teritorijas, neturinčias stacionarių bibliotekų, o jos paslaugos bus skirtos informuoti, šviesti ir konsultuoti verslo kūrimo klausimais, taip pat prieigai prie knygų bei elektroninių paslaugų.

Siekiant pagerinti informacijos prieinamumą pradedantiems verslininkams bus patobulintas J. Keliuočio viešosios bibliotekos tinklapis: sukurtas naujas informacijos turinys bei dizainas, patobulinta konsultavimo sistema su projekte pateiktomis verslo konsultavimo paslaugomis.

Projekto konsultantus moko lektoriai iš Olandijos

Naujas verslo paramos centras J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje kartu su bibliotekos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų klasterio nariais skatins verslo galimybių įgyvendinimą Rokiškio rajone, tuo pačiu didins  rajono gyventojų užimtumą.

Šis projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už straipsnio turinį atsako Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

 

Alicija Matiukienė

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė, projekto vadovė

Užsk nr. A17-30