Jaunimo politika – tai tikrai ne partija

Spalio 8 d. Seimo rūmuose Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizavo savivaldybių jaunimo reikalų tarybų (SJRT) forumą.

 

Dalyvavo ir kupiškėnai

Vidmantas Paliulis (iš kairės), Vava Ladigaitė-Mališauskienė, Gaila Matulytė, Vygantas Valma.Forumo  tikslas – stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu, kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių formas padedant savivaldybių institucijoms, įstaigoms, vietos bendruomenėms ir kitiems veikėjams įgyvendinti jaunimo ir vietos bendruomenės poreikius atitinkančią jaunimo politiką, užtikrinant jaunų žmonių į(si)traukimą į sprendimų rengimo, priėmimo, įgyvendinimo ir stebėsenos procedūras.

Forume dalyvavo ir Kupiškio SJRT nariai Subačiaus seniūnas Vidmantas Paliulis, Kupiškio jaunimo centro (KJC) direktorė Gaila Matulytė, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinių parlamento pirmininkas bei Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro savanoris Vygantas Valma, aš – šių eilučių autorė, Kupiškio SJRT pirmininkė,  Šepetos laisvalaikio centro jaunimo klubo ,,Iš lempos“ įkūrėja – Vaiva Mališauskienė; kandidatės į Kupiškio SJRT narius, gimnazistės KJC savanorė Ugnė Rožėnaitė bei Kupiškio nevyriausybinės organizacijos ,,Po laiptais“ prezidentė Kamilė Augustinaitė.

Forumas prasidėjo mokomuoju filmu ,,Kartų polilogas. Kaip ugdyti šiuolaikines kartas“. Jis – apie tai, kaip stiprinti visų kartų bendravimą ir bendradarbiavimą mokyklose bei kitoje aplinkoje, kur jaunimui ir ,,pagyvenusiam“ jaunimui tenka susidurti akis į akį.

Susirinkusius pasveikino Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Gintaras Klimavičius ir, žinoma, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Mindaugas Kuliavas.

 

Vieniems – kaip du kart du, kitiems – negirdėta

Susiskirstę į tris grupes forumo dalyviai diskutavo apie regioninės jaunimo politikos plėtros galimybes. Kitoje salėje vyko diskusijos apie efektyvų SJRT darbo organizavimą, o Kovo 11-osios Akto salėje keli šimtai SJRT narių diskutavo apie funkcinę atsakomybę.

Kai kam, pavyzdžiui, KJC direktorei G.Matulytei nebuvo ką veikti: jai viskas aišku kaip du kart du, o jaunam Kupiškio SJRT nariui V.Valmai kai kas buvo ir negirdėta.

Po pietų  Seimo vitražų salėje vyko darbas grupėse. Čia veikė Gyvoji biblioteka (buvo galima pavartyti įvairius leidinius apie jaunimą bei Jaunimo politiką; gauti įvairių  jaunimo politikos klausimus gvildenančių svetainių (JRT, JTBA, Apskritasis stalas…) adresus, pasikonsultuoti su ekspertais ir gyvai, ir „Skype“ programa.

Informavimo centre žaidimo forma  buvo galima įsigyti savo kompetencijų pasą. Konsultacijų grupės nariai – merai, vicemerai bei savivaldybių tarybos nariai – noriai ir išsamiai konsultavo, kaip prieiti prie savo krašto valdžios atstovų, kaip juos kalbinti ir daryti jiems įtaką priimant įvairius su jaunimo politika susijusius sprendimus. Pavyzdžiui, Naujosios Akmenės SJRT pirmininkas pats yra meras, todėl to krašto jaunimui daug lengviau įgyvendinti jaunimo politiką, gauti finansavimą.

Buvo grupė, kuri dalinosi savo patirtimi, kaip aktyvinti jaunimo iniciatyvas rajone, kaip kurti ,,Atviras jaunimo erdves“, ,,Atvirus jaunimo centrus“,  kaip tapti savanoriu ir t.t.

Komunikacijos agentūros UAB ,,Maniakai“ projektų vadovė Ina Ūsaitė kalbėjo apie tai, kaip tapti matomais; Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Mantas Zakarka – apie jaunimo iniciatyvų atstovavimą; Regioninės jaunimo politikos stiprinimo veiksmų planą pristatė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Mineikaitė; Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Meldžiukas kalbėjo apie jaunimo dalyvavimą priimant sprendimus, apie tai, ar yra ko pasimokyti iš Lietuvos pavyzdžio, apie verslą ir kaip į jį įtraukti jaunimą; ,,Financial Figures Group“ valdybos narys Tomas Jankauskas kalbėjo apie savanoriavimą įvairiose organizacijose.

 

Kupiškėnai apsvarstė idėją

Po šios kelionės Kupiškio SJRT komanda nusprendė aktyviau šviesti, konsultuoti jaunimą ir jaunimu besidominčius asmenis. Apsvarstyta jau anksčiau gimusi idėja – dar šiais metais surengti Kupiškio rajono jaunimo konferenciją ir supažindinti visuomenę su Kupiškio SJRT funkcijomis bei galimybės, su Jaunimo politika vykdoma rajone ir Lietuvoje.

Dažnas, užklaustas gatvėje, kas yra Jaunimo politika, atsakytų: „Tai dar viena partija.“ Arba neturėtų teisingo atsakymo. Ir tai normalu. Mes, jauni žmonės arba su jaunimu dirbantys specialistai, apie tai mažai kalbame.

 

Tai tikrai ne partija

Jaunimo politiką galima apibūdinti kaip sistemų ir priemonių visumą, siekiančią kuo palankesnių sąlygų asmeninei jauno žmogaus brandai ir sėkmingai integracijai į visuomenę. Priimta kalbėti apie paramos struktūras, papildančias paties asmens ir ypač šeimos pastangas, padedant parengti jauną asmenį savarankiškam gyvenimui. Šias struktūras derėtų pažinti; jos skirstomos į informalias (draugai, bendraamžiai), neformalias (bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, jaunimo veiklos sistema), formalias (mokyklos, universitetai) ir komercines (telekomunikacijos, bankai, pramogų ir laisvalaikio industrija).

Šiuolaikinė jaunimo politika plėtojama dviem pagrindinėmis kryptimis: jaunimo interesų užtikrinimas atskirose viešosios politikos srityse (švietimas ir mokslas, kultūra, sportas, darbas ir užimtumas, būstas, sveikata ir kt.) bei jaunimo veiklos plėtra (neformalus jaunimo ugdymas(is), kai siekiama sudaryti sąlygas jauniems asmenims mokytis iš patirties ir eksperimentuoti (savanoriškumas, savarankiškumas, savivalda).

Jaunimo veikla „pasiekia“ jaunus žmones jų laisvalaikio metu, kai jie yra „ne šeimoje“, „ne pamokose/paskaitose“ ir „ne darbe“. Šiame lauke dirba jaunimo darbuotojai, ugdomi jaunimo lyderiai, telkiasi jaunimo iniciatyvos, kuriami ir vykdomi pilietiniai, kultūriniai, socialiniai projektai. Geriausiai savarankiškumą ir dalyvavimą priimant sprendimus užtikrina nevyriausybinės (jaunimo) organizacijos, vietos ir religinės bendruomenės, neformalios jaunimo grupės.

Neformalų jaunimo ugdymą gali (ir turi) vykdyti valdžios įsteigtos neformalaus švietimo ir kultūros įstaigos – laisvalaikio, jaunimo, sporto, kultūros centrai seniūnijose. Svarbus neformalaus ugdymo (pilietinio, demokratinio) laukas – moksleivių savivaldos mokyklose.

SJRT – tai savivaldybės jaunimo reikalų taryba, veikianti visuomeniniais pagrindais, sudaryta savivaldybės ir jaunimo organizacijų deleguotų atstovų lygiateisės partnerystės pagrindu; tai grupelė žmonių, kuriai rūpi jaunimo šiandiena, rytojus, jo vieta rajone, Lietuvoje, net už jos ribų, kai kalbame apie emigrantus.

 

Vaiva Mališauskienė

Kupiškio SJRT pirmininkė

Vaivos Mališauskienės ir Kamilės Augustinaitės nuotraukos