Įsakymas dėl UAB „Kupiškio autobusų parkas” eismo iki lapkričio 1 d.

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL AUTOBUSŲ EISMO
2018 m. spalio 23 d. Nr. ADV-762
Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi ir 8 dalies 2 punktu, ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2018 m. spalio 17 d. prašymą Nr. S-93 „Dėl autobusų eismo“:
1. L e i d ž i u uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio autobusų parkas“ vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų eismą organizuoti taip:
1.1. 2018 m. spalio 29, 30, 31 d., 2018 m. lapkričio 2 d. – tvarkaraščiu, numatytu mokinių atostogų metu;

1.2. 2018 m. lapkričio 1 d. (ketvirtadienį) – šeštadienio tvarkaraščiu;

1.3. 2018 m. spalio 31 d. į Naująsias miesto kapines važiuoti 10.00 valandą, 2018 m. lapkričio 1 d. – 10.00 ir 14.00 valandą.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Ingrida Bernatavičienė
Vidaus administravimo skyriaus vedėja,
laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas

 

Užsk. nr. A18-50