Duokiškis netapo per mažas neišsenkantiems talentams

Kovo 23 d. Duokiškio kaimo mokytojai Irenai Raišytei-Janukėnienei sukako 85-eri. Atiduoti širdį vaikams, kartu su jais džiaugtis ir nusivilti, ieškoti ir atrasti, gyventi svajonėmis ir planais, skubėti jiems į pagalbą, kartu pakilti į viršūnes – tai mokytojo profesijos esmė. Šiais siekiais ir gyvena 50 metų Duokiškyje dirbusi mokytoja I. Raišytė-Janukėnienė.

Knygoje „Kas yra kas Panevėžio apskrityje. 2000–2001 m.” tuometinės apskrities viršininkas Ramūnas Vyžintas rašo: „Panevėžio apskritį garsino ir garsina čia dirbantys ir kuriantys žmonės. Kiekvienas tikras aukštaitis stengiasi atiduoti viską, ką gali, savo gimtajam kraštui.“ Greta pačių darbščiausių ir talentingiausių minima I.Raišytė-Janukėnienė.

Gimė Irena Rokiškio rajono Užubalių apylinkės Skuomantų kaimo valstiečių šeimoje. Jau nuo mažens gyvenimas jos nelepino: anksti mirė motina, liko gausi šeima. Irenai, kaip vyriausiajai dukrai, ant pečių gulė didelė darbų našta. Užklupo karas, teko nutraukti mokslą. 1944-aisiais ji sėkmingai išlaikė egzaminus į Rokiškio II vidurinės mokyklos VII klasę. Kadangi paveldėjo didelį pareigingumą ir stropumą, visą laiką labai gerai mokėsi.

1950 m. Irena išlaikė brandos egzaminus ir nusprendė savo jėgas pašvęsti pedagoginiam darbui. Tų pačių metų vasarą ji lankė fizinio lavinimo kursus Ežerėliuose; 1950 m. rugsėjį buvo paskirta Duokiškio septynmetės mokyklos mokytoja. 1951–1954 m. mokėsi Šiaulių pedagoginio instituto Istorijos fakulteto neakivaizdiniame skyriuje. 1963 m. įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, Istorijos fakultetą, ir jį sėkmingai baigė 1967 m., įgijusi istorijos mokytojos kvalifikaciją.

I.Raišytė-Janukėnienė visą laiką dirbo Duokiškio mokykloje: pradžioje – besikuriančioje septynmetėje, vėliau – vidurinėje ir, galiausiai, – aštuonmetėje.

1962–1970 m. ir 1972–1976 m. I.Raišytė-Janukėnienė dirbo mokyklos direktoriaus pavaduotoja mokymo ir auklėjimo reikalams, o nuo 1981–1985 m. – Duokiškio aštuonmetės mokyklos direktore ir dėstė istoriją. Susidomėjo ji ir kraštotyra, vadovavo kraštotyros būreliui, vykdė pažintinę veiklą, peraugaugusią į taikomąją ir tiriamąją veiklą. Ji – Duokiškio pagrindinės mokyklos muziejaus įkūrėja ir vadovė; surinktą kraštotyrinę medžiagą I.Raišytė-Janukėnienė eksponavo respublikinėse parodose.

Nuo 2000 m. I.Raišytė-Janukėnienė nebedirba, aktyviai dalyvauja bendruomenės sociokultūrinėje veikloje, mielai bendradarbiauja su Lietuvos švietimo įstaigomis,

muziejais, bibliotekomis, bendrauja su buvusiais mokiniais, kolegomis, kraštiečiais.

Utenos A.Šapokos gimnazijos mokytoja ekspertė Birutė Kairienė apie savo mokytoją . I.Raišytę-Janukėnienę rašo: „Nėra žmogaus , kuris nebūtų girdėjęs , kad savam krašte pranašu nebūsi. Dar kaip būsi, reikia tik teisingai pranašauti. Mūsų mokytoja pranašavo labai teisingai – 18 metų mergaitė , ką tik baigusi vidurinę, atvyko į Duokiškį ir penkias dešimtis metų dirbo: mokė vaikus istorijos, vokiečių kalbos, dėstė kūno kultūrą, vadovavo mokinių, kolūkiečių saviveiklai, organizavo ekskursijas. Mokytoja sukūrė muziejų, kuriame lyg dangus rasos laše atsispindi mūsų Tėvynės istorija: smulkiai aprašyti nykstantys ir išnykę kaimai, savo kraštą garsinantys kraštiečiai, sukaupti Kazimiero Paunksnio medžio drožiniai, tapybos darbai. Į klausimą, ar niekada Duokiškis jai nepasirodė per mažas, per siauras jos neišsenkantiems talentams, mokytoja atsako, kad svarbiausia jai buvo ir yra ryšiai su Duokiškio žmonėmis, tokiais mielais ir brangiais. Kas galėtų suabejoti, kad tai ir yra tikrasis patriotizmas – nenuilstamas kultūrininko darbas nors ir mažiausioje Tėvynės kertelėje.“

Balandžio 1 d. (penktadienį) 15 val. Duokiškio kaimo bendruomenė inicijuoja ilgametės mokytojos Irenos Janukėnienės  85-ųjų gimimo metinių minėjimą.

 

Giedrė Dagienė
Duokiškio kultūros namų administratorė