Arūnas Augutis: Rokiškis nugrimzdo į skandalus

Rokiškio jaunimo centro Dailės mokyklos pedagogo eksperto, folkloro ansamblio „Gastauta” nario, dailininko Arūno Augučio tapybos parodos, Rokiškio profesionalių dailininkų klubo RODA, kuriam jis vadovauja, veikla, Langinių tapybos plenerai, 2005 m. pradėti organizuoti irgi jo iniciatyva, kuria šio rokiškėno žinomumą visoje Lietuvoje. Jei reiktų labai trumpai jį charakterizuoti, pasakytum – labai inteligentiškas. Jei apie A.Augutį tektų kalbėti plačiau, reiktų panagrinėti ir jo publicistiką. Jo viešas žodis pasvertas, todėl tikslus ir taiklus. Visuomenei savo nuomonę jis pareiškia laiku, todėl nekyla abejonių dėl jo paties visuomeniškumo. A.Augučiui spaudoje išsakius savo poziciją apie Rokiškio kultūros centro direktoriaus Eriko Druskino politiką, naikinančią folkloro ansamblį „Gastauta” ir tremtinių chorą „Vėtrungė”, netrukai pajusti – visuomenė juo pasitiki, nes jam pritaria; jam pritaria, nes pasitiki.

Kai Rokiškio rajono Tarybos opozicijos iniciatyva birželio 8 d. surengtame neeiliniame Tarybos posėdyje A.Augučiui nebuvo leista pasisakyti prieš balsavimą dėl komisijos E.Druskino veiklai ištirti, Tarybos nariai kalbėjo: meras Antanas Vagonis ir valdančiosios daugumos – Algio Čepulio, Stanislovo Dambrausko, Vitalijaus Jocio, Laimos Keraitienės, Danguolės Kondratenkienės, Ramunės Markevičienės, Jūratės Masteikienės, Zenono Viduolio, Vytauto Vilio, Egidijaus Vilimo, Viliaus Pliuškio, Vidmanto Maželio, Aloyzo Jočio, Zenono Viduolio – nariai išsigando A.Augučio pozicijos. Nors jo kalba po Tarybos balsavimo nebegalėjo turėti įtakos komisijos sudarymui, žmonių atmintyje ji išliks pilietiškumo ir drąsos pavyzdžiu.

Spausdiname Rokiškio rajono tarybos neeiliniame posėdyje A.Augučio pasakytos kalbos santrauką.

 

– Pirmiausia noriu pasveikinti su labai „demokratišku” posėdžiu. Aš esu socialdemokratų partijos narys ir, atvirai pasakius, man gėda. Gėda už merą, gėda už Tarybą. Ir nerandu žodžių, kaip tą pasipiktinimą išreikšt. Labai noriu padėkoti merui, kad jis prisiminė, irgi buvęs prie „Gastautos” ištakų, kad jisai buvo to ansamblio narys.

O dabar aš noriu kalbėti apie tai, kad nėra jokios komunikacijos tarp mažo žmogaus, kolektyvo nario ir Druskino, mero, Tarybos. Kai mes merą rinkom, tai jis kartu su „Gastauta” važinėjo ir sakė programines kalbas. Ir jisai didžiavosi buvęs gastautietis. O štai dabar matome vaizdelį visiškai kitokį. Vaizdas yra visai kitas.

Mėnesį ar du mėnesius Rokiškio kultūros centre vyksta skandalas po skandalo, straipsnis po straipsnio, visokiausios provokacijos ir visokiausi susidorojimai, ir meras viso to nemato. Jisai savo Facebooke – tuo metu, kai visa tai vyksta, – jisai savo Facebooke rašo: „Aš tikiu tuo žmogum.” Tai štai, mes kokią turim situaciją. Dabar čia meras ką tiktai šnekėjo, kad buvo pasiūlytos derybos tarp Gastautos ir Druskino. Moderatorius turėjo būti Čepulis (Algis Čepulis, rajono tarybos narys, red. past.). Mums iškarto buvo pasakyta: „Gastauta” viena ateina, sako savo sąlygas, reikalavimus, mes juos sudedam, žiūrim, ir taip toliau. Bet tremtiniai – ne prie ko! Jūs tiktai atstovaujat „Gastautą”, save ir tariatės.” Taip buvo! Tai dabar man juokinga yra, visiškai juokinga, niekinga ir baisi Blaževičiaus (Petras Blaževičius, Savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas, red. past.) pozicija. Jūs supraskit tokį vieną labai paprastą dalyką: meras, Prezidentė (šalies vadovams išplatintas kreipimasis dėl paramos gelbstint „Gastautos” ir „Vėtrungės” kolektyvus, red. past.). Galvojat, mums čia labai norėjosi to? Tai jeigu, mere, – kurį mes rinkom: aš pats asmeniškai balsavau ir šimtus balsų suagitavau; atsiprašau jų – jeigu mes neiname pas tamstą, tai žinokite, kad mes neiname, nes mes žinome, kad Druskinas yra užstotas. Jis viską daro gerai! Negi jūs laikraščių neskaitot? Neskaitot temainfo, neskaitot „Rokiškio Sirenos”? Jums visa tai yra žinoma. Ir mes nesikreipėm todėl, kad matėm: Druskinas yra ginamas Blaževičiaus, yra ginamas mero, kad Druskinas yra… toks rotveileris, kuriam pasakyta: „Fas!” Ir dabar galim tiesiog atvirom kortom pasižiūrėti į visą tai. Ar Druskinas – esmė? Ir „Gastauta”? Esmė yra labai paprasta. Yra labai seni konfliktai „Vagonis-Lungienė”. Ir tas konfliktas yra asmenuojamas. Smulkmeniškai, lėtai, pastoviai. Eskaluojamas ir liejamas.

Dar vienas momentas šitoj visoj istorijoj yra toks: meras, priimdamas į darbą žmogų – va, štai šitą Druskiną – gal turėjo pasidomėti, kas per asmenybė yra Druskinas. Jūs įsijunkit internetą ir pamatysit, kad štai šitas žmogelis yra atleistas, gėdingai su visokiausiom istorijom, Anykščiuose. Širvintose vos spėjo apšilti kojas ir buvo ištėkštas kaip musė iš barščių. Paskambinkit į Ukmergę, kur jisai dirbo lėlininku ar kuo ten, aš nežinau, kokia jo ten darbinė visa veikla. Tai pasižiūrėkim, ką mes turime šalia, kodėl žmonės iš šito Kultūros centro išbėgo kaip iš maro, kaip iš kažkokios ligoninės, apkrėstos maru. Dėl visiškai necivilizuotų santykių su žmonėmis.

Pavyzdžiui, – aš jums galiu pasakyt – išėjo iš darbo Antanavičius Rimas, kuris buvo scenos ūkvedys. Po išėjimo iš darbo jis dvi savaites gulėjo ligoninėj priešinfarktinės būsenos. Tam žmogui iki šiol nėra sumokėti pinigai. Apkaltintas yra daugybės daiktų trūkumu, nors jam nebuvo suteikta galimybė inventorizacijos.

Tai apie ką mes kalbam? Apie kokį žmogų? Ką mes čia turim? Reikia žiūrėt tiesai į akis. Žiūrėkit: Rokiškis, Rokiškio kultūros centras yra nugrimzdę į skandalus. Vienas po kito. Tremtiniams, pavyzdžiui, ir „Gastautai”, pavasaris yra sugadintas. Mes nesidžiaugiam šituo pavasariu.

Aš nežinau iki kiek valstybė gali būti nuskurdus dvasiškai ir finansiškai, kad nebeleisti žmonėms dainuot? Aš nežinau… Tai kažkoks absurdas! Dabar Druskinas kaltina vadovę, kad jinai dirba kitose vietose. O tai kokius atlyginimus Druskinas jai moka? Ir jis reikalauja, kad vadovė nuo ryto iki vakaro sėdėtų Kultūros namuose. Aš nežinau… Jeigu pasakys ji sumą, tai jūs visi juoksitės. Tai yra skurdas, badas… Druskinas gi aiškina visiems, kad jinai neturi teisės kitur dirbt. Apie ką mes šnekam? Kur mes nusiritom? Aš neįsivaizduoju…

Apie „Gastautą”…

„Gastauta” savo vadovo atlyginimą –  tai yra vienas etatas – atidirba nuo-iki. Reiškia, Savivaldybė investuoja į tą ansamblį vieną atlyginimą. Reiškia, Nida Lungienė ir Viduolis gaudavo vieną atlyginimą per pusę. Ką turėjo Savivaldybė? Atstovavimą aukščiausiu lygiu. Nė vienos Dainų šventės nepraleido „Gastauta” per Nepriklausomybės laikotarpį.

Savivaldybės atstovai važiavo į Postavus Savivaldybės transportu. „Gastauta” – už savo pinigus samdėsi autobusą ir važiavo atstovauti Rokiškio rajonui į Gruziją.

Gruzijos atvejis tai – išvis aš neįsivaizduoju… Savivaldybės atstovas į Ozurgetį važiavo pasirašyt kažkokių dokumentų bendradarbiavimo… „Gastauta” už savo pinigėlius pirkosi bilietus, skrido į Tbilisį, trankėsi visą parą autobusiuke kažkokiam išnuomotam ir atstovavo Rokiškiui. Po metų, kultūros vedėjas už valdiškus pinigus važiavo į tą patį Ozurgetį. Net ne vienas: jisai važiavo, važiavo žentas, važiavo dukra, važiavo ir žmona. Nesvarbu, kad…(kalbą nutildė plojimai, red. past.).

Visai nesvarbu, kad jie susimokėjo savo pinigus: žentas, dukra… Bet jie ten gruzinų vaišingumu naudojosi pilnai. Tai apie ką mes čia dabar galime šnekėti, Blaževičiau? Apie ką mes šnekam? Įsivaizduokite: dauguma nebalsavo, komisijos nesudarė… Tokia demokratija.

Aš, žinokit, gerbiamas mere, šiandien išeinu iš Socialdemokratų partijos.

 

Parengė Rita Briedienė

Autorės nuotr.