Taryba pritarė sprendimui steigti Anykščių atvirą jaunimo centrą

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Lina Blažytė


Anot Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus, daug buvo ginčytasi dėl sprendimo projekto „Tiro pastato rekonstrukcija ir pritaikymas steigiamo atviro jaunimo centro veikloms Anykščiuose“. Šiek tiek daugiau nei pusė – 15 – rajono tarybos narių pritarė šiam projektui.

– Mums belieka gauti finansavimą, – po rajono tarybos posėdžio temainfo.lt sakė rajono meras.

Pinigų tikimasi iš  2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos.

Rajono taryba įsipareigojo finansuoti 10 proc. tinkamų projekto išlaidų ir padengti visas į projektą nepatenkančias, bet jam įgyvendinti būtinas išlaidas, jei tokių atsirastų.

Sprendimo projektą rajono tarybai pateikė savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja  Lina Blažytė. Su ja ir kalbėjomės apie rajono politikų sprendimo ir Anykščių jaunimo centro svarbą.

– Pats balsavimo rezultatas rodo, kad tarybai nebuvo lengva apsispręsti. Kaip manote, kas nusvėrė balsų svarstykles projekto naudai?

Apie tokį atvirą jaunimo centrą ir jo poreikį jau kalbama kelerius metus. Vieni Anykščių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nariai lankėsi Ukmergės atvirame centre, kiti gerąja patirtimi dalinosi su Latvijos Rėzeknės miestu. Visi suvokia, jog tokių centrų sėkmė slypi žmogiškąjame faktoriuje – ar pavyks pritraukti specialistų, mylinčių žmones ir atsidavusių savo darbui? Anykščiuose turime daug gerų pavyzdžių – organizacijos sėkmingai dirba su rizikos vaikais ir jaunimu. Vis dėlto saugių atvirų erdvių jaunimui, veikiančių ilgiau nei iki 17 val., mieste nėra. Pastaraisiais metais Anykščiai ypač džiaugiasi suaktyvėjusia jaunimo veikla bei savanoriškoms akcijoms besiburiančiu jaunimu, savo pavyzdžiu užkrečiančiu ir veiklai pritraukiančiu vis daugiau jaunų žmonių. Manau, jog šie veiksniai ir lėmė rajono tarybos narių pritarimą projektui.

– Turim Šeimų rizikos, Krizių, Socialinės paramos, Motinos ir vaiko centrus. Kokia būtinybė anykštėnus verčia steigti Atvirą jaunimo centrą?

Atviri jaunimo centrai Lietuvoje pradėti steigti 2007 m., o po trejų metų, 2010-aisiais,  Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu buvo patvirtinta ,,Atvirų jaunimo centrų koncepcija“. 2012-ųjų pabaigoje patvirtintas ir Atvirų jaunimo centrų veiklos aprašas. Tokių įstaigų tikslas – didinti ir besimokančio, ir vadinamojo ,,gatvės“ jaunimo užimtumą, jaunų žmonių verslumą, savanorystę, plėtoti kultūrinę, šviečiamąją veiklą ir pan. Jame veiktų jaunimo nevyriausybinių organizacijų biuras, atviro darbo su jaunimu erdvės, vyktų susitikimai, mokymai, konferencijos.

– Kaip teigiama sprendimo projekto aiškinamajame rašte, šis centras teiktų socialines, pedagogines, psichologines paslaugas jaunimui. Ką tai reiškia?

2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pataisos. Jomis vadovaudamasis centras vykdytų 14–18 metų vaikų minimalios priežiūros priemones: įpareigojimą lankytis pas specialistą; lankyti Vaikų dienos, atvirą jaunimo centrus ar kitą socialinių paslaugų įstaigą; tęsti mokymąsi kitoje mokykloje; mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ar profesinio mokymo programas; dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos, prevencijos, edukacinėse ir kitose programose; vykdyti įsipareigojimą būti namuose nustatytu laiku; nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką; dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus, jeigu vaikas sutinka.

– Ar tai netaps panašu į socializacijos ir pataisos namus, kur jaunas žmogus gali jausti grėsmę būti kontroliuojamu?

Atviras jaunimo centras ir būtų ta erdvė neformaliam, nepritampančiam, linkusiam nusikalsti, bet kartu ir aktyviam, norinčiam save išreikšti jaunam žmogui. Centras atveria galimybes jaunuoliui patekti į institucijas be jokių barjerų, ypač tiems, kurie yra padidintos rizikos grupėse. Daugelis nori save išreikšti ir kartu likti nepriklausomi, todėl tam tikros taisyklės ir vadovo vaidmuo atliekant užduotis neretai priimamos kaip laisvių ir teisių suvaržymas.

Na, o atviro darbo iššūkis yra tai, kad jaunas žmogus gali tiesiog būti Atvirame jaunimo centre, be prievartinio skatinimo įsitraukti į konkrečią veiklą: vis dėlto jis mato, girdi, mokosi, socializuojasi.

– Ar nesidubliuos Atviro jaunimo centro ir savivaldybės Vaiko gerovės komisijos kai kurios funkcijos?

Vaiko gerovės komisija dažniausiai apsiriboja minimalios priežiūros priemonių skyrimu, todėl tikslinga turėti Atvirą jaunimo centrą, į kurį būtų nukreipti komisijos žinioje esantys vaikai.

Centro paskirtis – nepriklausomai nuo jauno žmogaus socialinės padėties – suteikti jam galimybių saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti jį dominančia veikla. Esant poreikiui kompetentingų darbuotojų pagalba bus sprendžiami kasdienybėje kylantys iššūkiai ir klausimai.

Pagrindinis Atviro jaunimo centro tikslas – telkti ir ugdyti jaunimą, užtikrinti jo užimtumą bei savirealizaciją, skatinant prasmingas ir visuomenei naudingas veiklas.

– Ar tik minėto – 14-18 – metų žmonės ras sau užsiėmimų Atvirame jaunimo centre?

Pagal Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymą, jaunas žmogus yra 14–29 metų. Šiuo įstatymu vadovaujamės ir mes.

Negalima teigti, kad Anykščiuose nėra veiklos jauniems žmonėms. Veikia Kūrybos ir dailės bei Muzikos mokyklos, Kūno kultūros ir sporto centras, su jaunimu dirba dalis nevyriausybinių organizacijų. Tačiau ne visi jauni žmonės nori lankyti formalias papildomo ugdymo įstaigas, be to, Atviras jaunimo centras bus patrauklus mokyklą baigusiam jaunimui.

– Papasakokite apie finansines ir technines galimybes turėti Anykščių atvirą jaunimo centrą.

Praėjusių metų pabaigoje buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Rizikos vaikai ir jaunimas“. Suskubome pasinaudoti naudinga rajonui galimybe.

Atvirą jaunimo centrą planuojama steigti buvusiame tiro pastate, Tilto gatvės pradžioje. Pastatas priklauso Anykščių rajono savivaldybei.

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir rajono biudžeto lėšomis planuojama atlikti Tiro pastato techninio projekto parengimo, rekonstrukcijos darbus. Rekonstruojamo pastato plotas gali būti didinamas iki 185 kv. m. Visa tai būtų pritaikyta jaunimo veikloms.

Kiek visa tai kainuotų?

Preliminari paraiškoje prašoma suma – 759 616 00 Lt (220 000 EUR).

Iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo prašoma 683 654 40 Lt (90 proc.)

Reikalinga savivaldybei prisidėti suma 75 961 60 Lt.

– Kiek kainuotų patalpų išlaikymas?

Centro išlaikymas Anykščių rajono savivaldybei kainuotų apie 60 000 Lt per metus. Į šią sumą įskaičiuotas dviejų etatų vidutinis metinis darbo užmokestis bei pastato išlaikymo ir aptarnavimo išlaidos.

Dėkoju Jums už pokalbį.


Kalbėjosi Rita Briedienė